Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 13 tháng 11 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thời khóa biểu » Sáng

Sáng